Rules | Rent Design

Rules

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYNAJMU

Rent Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ustalenia i warunki określone w niniejszym regulaminie obowiązują z chwilą zlecenia

usługi, której przedmiotem jest wynajem mebli w ramach działalności gospodarczej

prowadzonej przez Rent Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki oddania w najem mebli biorącemu w najem (dalej Najemca), przez Rent Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 384, 01-796 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 381108, posiadającej NIP: 5252504665, REGON: 142814110, Kapitał zakładowy 10.000 zł pokryty w całości (dalej Wynajmujący).

2. Zlecenie najmu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Najemcę, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. Podstawą świadczenia usług oddania w najem jest pisemne zlecenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Informacje wskazane na stronie internetowej Wynajmującego lub w katalogu przez niego udostępnionym nie są wiążące dla Wynajmującego i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

5. Podstawą wydania przedmiotu najmu jest protokół zdawczo – odbiorczy zawierający szczegółowy opis przedmiotu najmu. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi potwierdzenie odbioru przedmiotu najmu przez Najemcę, jak również stanowi podstawę do oceny stanu przedmiotu najmu w chwili jego zwrotu Wynajmującemu.

6. Przedmiot najmu jest oddany do dyspozycji Najemcy, do użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem tego przedmiotu, na czas określony w zleceniu najmu.

7. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o stan przedmiotu najmu, oraz zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym. Najemca ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa użytkowania, jak również odpowiada z utratę lub szkodę spowodowaną przez swoje lub działanie osób trzecich. Ponadto Najemca w okresie posiadania przedmiotu najmu ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za jego uszkodzenie lub utratę.

8. W protokole zdawczo – odbiorczym Najemca wskazuje wartość przedmiotu najmu, która w wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty stanowi podstawę do naprawienia przez Najemcę wynikłej stąd szkody dla Wynajmującego.

9. Odbiór przedmiotu najmu następuje w siedzibie Wynajmującego lub w miejscu przez niego wskazanym. Dostawa przedmiotu najmu w miejsce wskazane przez Najemcę jest możliwa za odpowiednią opłatą ustaloną w zleceniu z Wynajmującym. Miejsce odbioru zostaje wskazane w treści zlecenia.

10. W wypadku odbioru przedmiotu najmu przez Najemcę, w miejscu wskazanym przez Wynajmującego Najemca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek transportu zapobiegający uszkodzeniu obiektów stanowiących przedmiot najmu. W wypadku jeżeli Najemca nie zapewni odpowiedniego środka transportu przedstawiciel Wynajmującego może odmówić wydania przedmiotu najmu. W takim wypadku przedstawiciel Wynajmującego zobowiązany jest sporządzić protokół, ze wskazaniem przyczyny odmowy wydania przedmiotu najmu. W takim wypadku strony uznają, iż odmowa wydania przedmiotu najmu wynika z winy Najemcy. Jednocześnie w wypadku podstawienia przez Najemcę innego środka transportu termin zakończenia najmu nie ulega przedłużeniu.

11. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć przedmioty najmu w dobrym stanie i dobrej jakości. Wynajmowane przedmioty mogą zawierać ślady użytkowania i nie są nowe, Najemca oświadcza, że został o tym poinformowany.

12. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego umieszczać na obiektach wchodzących w skład przedmiotu najmu żadnych treści, oznaczeń, tekstów reklamowych itp. Zgoda na umieszczenie tych elementów musi zostać wyraźnie zapisana w treści zlecenia.

13. Wynajmujący jest upoważniony do zastępowania obiektów składających się na przedmiot najmu przez meble identycznej lub wyższej jakości, w wypadku jeżeli Wynajmujący nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład.

14. W wypadku jeżeli przedmiot najmu lub którykolwiek z obiektów wchodzących w jego skład nie będzie odpowiadał zleceniu, Wynajmujący zobowiązuje się naprawić lub zastąpić wadliwe obiekty, w terminie 24h od zawiadomienia. Jeśli naprawy nie są zrealizowane w Terminie lub wymieniony obiekt również posiada wady lub nie odpowiada treści zlecenia, Najemca może wymagać obniżenia ceny najmu. Nie dotyczy to jednak naprawy usterek i szkód powstałych w wyniku normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania lub montażu przedmiotu najmu.

15. Jeżeli Najemca po wydaniu mu przedmiotu najmu, stwierdzi że przedmiot ten nie odpowiada zleceniu lub stwierdzi, że przedmiot posiada wady, zawiadomienie, o którym mowa w pkt 14 powinno zostać dokonane poprzez sporządzenie przez Najemcę pisemnego protokołu, w którym zostaną szczegółowo opisane, nieprawidłowości wady lub usterki i doręczenie go Wynajmującemu na jego adres osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego – w takim wypadku chwilą zgłoszenia jest chwila doręczenia przesyłki Wynajmującemu. Jednocześnie w celu przyspieszenia postępowania Strony mogą skontaktować się za pośrednictwem innych środków komunikacji, co jednak nie ma wpływu na określenie momentu zawiadomienia Wynajmującego.

16. Wszelkie usługi montażu i demontażu obiektów wchodzących w skład przedmiotu najmu są usługami dodatkowymi i podlegają odrębnej opłacie.

17. W wypadku dostawy przedmiotu najmu przez Wynajmującego, Najemca lub upoważniona przez niego pisemnie osoba jest zobowiązana stawić się w miejscu i w terminie dostawy w celu odbioru przedmiotu najmu. W wypadku jeżeli nastąpi opóźnienie w dostawie lub jeżeli dostawa nie będzie możliwa z przyczyn leżących po stronie Najemcy Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami związanymi z wykonaną dostawą, w tym: kosztami transportu, oczekiwania, załadunku i rozładunku, naliczonymi zgodnie z kosztem poniesionym przez Wynajmującego, w tym z wyliczeniem kosztu pracy osób wykonujących transport.

18. Najemca zobowiązuje się, po zakończeniu najmu zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał, poza zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład.

19. Najemca może zlecić Wynajmującemu odbiór przedmiotu najmu na zasadach tożsamych
z dostawą przedmiotu najmu przez Wynajmującego.

20. Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu po zakończeniu najmu, zostanie obciążony opłatą za każdą rozpoczętą dobę posiadania przedmiotu najmu, aż do chwili jego zwrotu, w wysokości podwójnej stawki w stosunku do umówionego przez Strony kosztu najmu. Powyższa opłata będzie naliczona w całości, również w wypadku jeżeli Najemca zwróci jedynie część obiektów wchodzących w skład przedmiotu najmu.

21. Po bezskutecznym upływie okresu najmu, w wypadku określonym w pkt. 20 Wynajmujący wezwie do zwrotu przedmiotu najmu w terminie 7 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości równowartości przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład. Jednocześnie Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

22. Produkty prezentowane przez firmę RENT DESIGN SP. Z O.O.. Czerpią jedynie inspirację z innych wzorów, różnią się jednak wymiarami, materiałem, z którego są wykonane oraz kształtem. Zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r, nr 80, poz.904) – za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Nie bierzemy odpowiedzialności za odsprzedawanie, oferowanie czy pokazywanie produktów z naszej oferty jako oryginalnych dzieł.

23. Wynajmujący nie jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu w okresie najmu.

24. W wypadku dochodzenia od Najemcy roszczeń przez osoby trzecie, w tym w szczególności z związku z postępowaniem egzekucyjnym, które mogłoby skutkować zajęciem przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest poinformować Wierzyciela lub odpowiedni organ, iż Wynajmujący jest właścicielem przedmiotu najmu i w związku z tym przedmiot ten nie może podlegać zajęciu. Jednocześnie w wypadku zajęcia przedmiotu najmu lub obiektów wchodzących w jego skład Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o tym fakcie i wskazać dane organu, który dokonał zajęcia.

25. W celu rozliczenia najmu Wynajmujący wystawia fakturę VAT, która jest płatna w terminie na niej wskazanym. Strony nie są zobowiązane do podpisania faktury.

26. Jeżeli strony umówią się, że płatność ma nastąpić przed wykonaniem najmu lub ma nastąpić
w częściach, przy czym przynajmniej jedna z płatności częściowych ma zostać dokonana przed zakończeniem najmu, w takim wypadku jeżeli Najemca nie dotrzyma terminu płatności, Wynajmujący wyznaczy mu dodatkowy 3 dniowy termin na uregulowanie zaległej opłaty. Jeżeli Najemca nie dotrzyma dodatkowego terminu Wynajmujący będzie uprawniony natychmiastowego rozwiązania umowy najmu i żądania wydania przedmiotu najmu.

27. Wynajmujący może żądać od Najemcy zapłaty kaucji w wysokości nie wyższej niż wartość przedmiotu najmu. Zapłata kaucji stanowi warunek wydania przedmiotu najmu.

28. W wypadku jeżeli Najemca stwierdzi błędy w treści faktury VAT zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od jej otrzymania, w innym bowiem wypadku traci prawo do żądania odpowiedniego wydłużenia terminu płatności.

29. Najemca może odstąpić od umowy wynikającej ze złożonego zlecenia przed wydaniem przedmiotu najmu. W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed wydaniem przedmiotu najmu zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kwoty stanowiącej 25% ceny najmu netto, tytułem odstępnego.

30. W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 7 dni będzie zobowiązany do zapłaty 50% ceny najmu tytułem odstępnego.

31. Siła wyższa i inne wydarzenia niezależne od Wynajmującego, których Wynajmujący nie mógł przewidzieć i uniknąć, zwalniają Strony na czas trwania przeszkody i ze względu na skalę zjawiska, z obowiązku świadczeń wynikających z umowy.

32. Wynajmujący jest uprawniony do wykorzystania logotypu i nazwy Najemcy, jako podmiotu współpracującego z Wynajmującym lub klienta:
a) poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wynajmującego lub funpage na portalu www.facebook.com, www.instagram.com
b) poprzez umieszczenie ich w folderach, katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych Wynajmującego;

33. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia Najemcy wobec Wynajmującego powinny zostać pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego lub za pośrednictwem przesyłki poleconej nadanej u operatora pocztowego.

34. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

35. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Wynajmującego.