Regulamin programu Dobry Zwyczaj Punkty Zliczaj - Wypożyczalnia Rent Design

Regulamin programu Dobry Zwyczaj Punkty Zliczaj

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą Dobry Zwyczaj Punkty Zliczaj zwanego dalej Programem, jest RENT DESIGN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-808) ul. Mińska 14 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000381108, NIP 5252504665, REGON 142814110, zwana dalej Organizatorem.

2. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU

2.1. Regulamin określa zasady udziału w Programie i warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.
2.2. Program organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Fundatorem Nagród w Programie jest RENT DESIGN Sp. z o.o.
2.4. Program jest organizowany na czas określony od 01.09.2017 do 31.12.2019.

2.5. Program związany jest ze sprzedażą premiową usług Organizatora określonych w niniejszym regulaminie.
2.6. Przebieg Programu będzie polegał na tym, że Uczestnik będzie mógł gromadzić punkty za wynajem mebli z oferty Organizatora, które to Punkty uprawniają do uzyskania nagród określonych w Regulaminie.

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

3.1. W Programie mogą wziąć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych nabywające usługi Organizatora o których mowa w pkt. 3.3.
3.2. W Programie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Programu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
3.3. Warunkiem udziału w Programie jest posiadanie konta użytkownika na stronie internetowej www.rentdesign.pl. Uczestnik który nie ma konta użytkownika może je w każdym momencie założyć za pośrednictwem strony internetowej. Następnie Uczestnik, za każde wydane okrągłe 10 złotych netto z tytułu wynajmu mebli będzie otrzymywał 1 punkt w Programie. Punkty nie są naliczane za kwoty wydane na logistykę, montaż, uszkodzenie i inne koszty dodatkowe.
3.4. Punkty będą naliczane raz na dwa tygodnie w wyznaczony przez Organizatora dzień, na podstawie zweryfikowanych i opłaconych faktur. W celu naliczenia punktów Uczestnikowi powinien on przed wystawieniem faktury zgłosić obsłudze klienta, że punkty za określoną usługę powinny być mu przypisane, tak aby na fakturze istniała adnotacja dotycząca tego Uczestnika.
3.5. Uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia zgromadzonych przez niego punktów za pośrednictwem konta użytkownika. Za pośrednictwem konta Uczestnik będzie miał również możliwość pobrania Regulaminu Programu oraz zapoznania się z nagrodami przewidzianymi w Programie wraz ze wskazaniem ilości punktów wymaganych do ich uzyskania.
3.6. Uczestnicy mogą w każdym momencie trwania Programu wysyłać do Organizatora pytania dotyczące Programu za pomocą ikony „Kontakt” dostępnej na koncie użytkownika lub wysyłając maila na adres mailowy pr@rentdesign.pl.
3.7. Przystępując do Programu Uczestnik potwierdza spełnianie warunków udziału w Programie, w szczególności wskazanych w pkt 3.1

4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Programie są:
4.1.1. markowe gadżety,
4.1.2. vouchery na weekendowy pobyt w hotelu,
4.1.3. wybrane modele mebli
4.2. Wydanie Nagrody każdorazowo uzależnione jest od popisania przez Uczestnika protokołu zdawczo odbiorczego.
4.3. W celu otrzymania Nagrody za zgromadzone przez Uczestnika Punkty, musi on zalogować się na swoje konto użytkownika na stronie internetowej www.rentdesign.pl , a następnie na podstronie NAGRODY dokonać wyboru przedmiotu. Po wybraniu opcji „wybierz”, na adres mailowy pr@rentdesign.pl zostanie wysyłana informacja o zamówieniu przez Uczestnika przedmiotu. Uczestnik będzie zobowiązany podać dane do wysyłki: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz czy uczestnictwo w programie jest związane z prowadzoną przez Uczestnika działalnością gospodarczą, a także ewentualnie dane kontaktowe niezbędne do odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.
4.4. Nagroda po jej zamówieniu nie podlega wymianie.
4.5. W wypadku jeżeli Uczestnik otrzyma nagrodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wartość nagrody przewyższy kwotę 2000 PLN, Organizator Nagrody przyzna Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Nagroda dodatkowa nie będzie wypłacona Uczestnikowi, zostanie ona potrącona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.6. W wypadku jeżeli Uczestnik jest pracownikiem osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na której rzecz dokonuje wynajmu mebli od Organizatora i w związku z czym bierze udział w Programie będzie zobowiązany do wskazania danych niezbędnych do otrzymania od Organizatora PIT-8C w celu odprowadzenia należnego podatku. Niezbędne dane są następujące: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, pełny adres zamieszkania.

PIT-8C zostanie wysłany do Uczestnika określonego w niniejszym ustępie drogą pocztową na wskazany przez niego adres w terminie do końca lutego roku następującego po roku wydania nagrody. W takim wypadku Organizator Nagrody przyzna Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 23,45% wartości Nagrody. Nagroda dodatkowa będzie wypłacona Uczestnikowi, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5.2. Dane, w tym: dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Programu. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.
5.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie określonym w pkt. 5,2 poprzez zaznaczenie odpowiedniej formatki o wyrażeniu zgody na to przetwarzanie, na stronie internetowej Użytkownie, jak również każdorazowo przesyłając swoje dane Organizatorowi w celu wykorzystania w Programie. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w Programie.
5.4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń Uczestników oraz praw Organizatora wynikających okresów przedawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w ustawie – ordynacja podatkowa.

5.5. Z wyjątkiem wykorzystania w celu wskazanym powyżej, dane Zwycięzców Programu nie będą przechowywane, ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez Organizatora.
5.5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
5.6. Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.7. W przypadku naruszenia przepisów RODO Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5.8. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul Działkowa 56A, 02-234 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej: rent@rentdesign.pl

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być przesyłane na piśmie na adres Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni od wyłonienia zwycięzców Programu.
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
6.3. Pisemna reklamacja musi zawierać dane Uczestnika składającego reklamację tj. w szczególności imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu a także opis i uzasadnienie reklamacji.
6.4. Organizator dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.
6.5. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na adres wskazany w reklamacji.
6.6. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i niezaskarżalna.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU

7.1. Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
7.2. Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to w jego ocenie znacząco na pogorszenie warunków Uczestnictwa w Programie. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania Nagrody w przypadku pozostającego w związku z Programem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do pozbawienia Uczestnika całości lub części uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, w tym do wykluczenia Uczestnika z Programu.